משחק הכרדה Off-Road הרואת תוינוכמ באינטרנט

                                  Cars Lighting Off-Road Training קחשמ

הכרדה Off-Road הרואת תוינוכמ (Cars Lighting Off-Road Training):

.רתויב םישקה תומוקמב וחנוהש הלא םה רתויב םישקה םילולסמה ,תוינוכמ םיעינמה םיבכו .רבדמב שיבכ וא ,םירה גלשומה גלש תויהל לוכי הז .שיבכל ץוחמ ץורימ םהל רוזעלו Tachek McVean לש םלועה לא ךלנ ןומיא Off-Road הרוא .םיבכרומ םישיבכ לש ןווגמ ולעי ךסמה לע ונינפל .םידחוימ ריווא גזמ יאנת וליפאו םישק םיבוביס הברה ,הלקה לש םהלשמ תונוכת היהי םל .ךלש ךרדב םקוממה םיצפח ףוסיא תוריהמב םתוא אטאטל ידכ תואה לע התא .שיבכהמ אירמהל אלו הנופ ךותל הקלח הרוצב םיאתהל אוה רקיעה .הנואת וליפאו תוריהמ ןדבואל ליבוהל לוכי הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות