משחק סוב רוט לש תוברק :םימקונ באינטרנט

                                  Thor Boss Battles קחשמ

סוב רוט לש תוברק :םימקונ (Thor Boss Battles):

.קול ויחא םע םחלנ ןמזה לכ Thor םער לש םיהולא .םילאה רובע דחוימ אלכב ותוא אולכלו השוע ויחאש עורה תא םייסל טילחה אוה דחא םוי .ותוא סופתלו קול לש הריטל סנכיהל ךירצ אוה הז ליבשב לבא .הזב ול רוזענ ונא תוברק סוב רוט :םימקונ קחשמב ךתיא ונחנא .הריטה ירדחבו תונורדסמב רובעל בייח רו'ת .םירחא םיצפחו תוריק סורהל לוכי אוה ,ולש םסקה שיטפ תרזעב .םירחא םיצפחו םינוש םסק םינבא ףוסאי אוה ,ךרדה ךרואל .ברק ודב םהילא ףרטצהל ךרטצי ונלש ץימאה רוביגהו ,תונוש תוצלפמב תפצומ ויחא לש הר .רשפאה לככ רהמ תוצלפמ גורהלו תוכהל הסנ