משחק Smurfs ןדמח הייפאמ באינטרנט

                                  Smurfs Greedy Bakery קחשמ

Smurfs ןדמח הייפאמ (Smurfs Greedy Bakery):

.תויחל Smurfs ובש םלועה לא ךלנ הייפאמ Smrfs Gready קחשמב .םהירצומב םיבשותה תא חמשתש ,הייפאמ חותפל םיחא השולש וטילחה תחא הנטק ריעב .הזב םהל רוזעת התא .םתוא ררחשלו םינוש םיטירפ םיפוא תוריהמב היהי םיחאה דחא .םתוא ספותו שגמ םע ץורי ינשה .ויתועונת תוחתפמ םע טולשת התא .םיפפועמ םיטקייבוא לש תוריהמה תא עובקלו ךסמה לע בורקמ לכתסת .ןושארה סופתל ךרטצת םהמ הזיא יולת הז .הליפנה םצעל תחתמ שגמ םיחינמ ןכמ רחאל .הלא תולועפ רובע תודוקנ חיוורהלו תוגוע סופתל ולכות זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות