משחק Maker קדצה תגיל באינטרנט

                                  Justice League Story Maker קחשמ

Maker קדצה תגיל (Justice League Story Maker):

.ןמוו רדנוו ו Aquaman ,ןמרפוס ,שאלפ ,ןמטאב :ללוכ אוה ,םלשומ ןפואב טפושה לש הגי .הלאה תוראופמה תויומדה םע םיטרסב םתיפצ וא סקימוק וארק חטב םתא .ותוא רייצלו ךלש רופיסה תא רוציל ךל םיעיצמ ונא ,Maker Maker קדצה תגיל קחשמב .םייתונמא תונורשיכ שי ךרוצ ןיא הז ןיינעלו רדתסי לכ ךל ב .לאמש יכנא חול לע אוצמל ולכות םידחוימ םיטקפא ,תומדה לש תונומת ,םיעקר ,יחרכה תו .ישארה הדשל הרבעהו הריחב ,םהב שמתשה .ךלש בכרה לש סקימוק לבקל הצור התא םא ,םתוא סיפדהל וליפא לוכי התא ,םירופיס איצמ