משחק םייחה יאלקח הזלא באינטרנט

                                  Elsa Farmer Life קחשמ

םייחה יאלקח הזלא (Elsa Farmer Life):


.הבס תא רקבל ץיק תשפוחל העיגה הזלא הרענה .ולשמ הווח ול שיו רפכב ררוגתמ אוה .ולש תימוימויה הדובעב ול רוזעל הטילחה ונלש הרוביגה .Elsa Farmer Life קחשמב םכילא ףרטצנ ונא .םיחונ םידגב רובע ונלש הרוביגה תא ףוסאל ךרטצת ,תישאר .םילמס לש הרוצב םיגצומ םידגב לש םינוש םיטנמלא וילעש דחוימ לנאפ תועצמאב הז תא ת .בוחרל ךלוה התא זאו .םהלש םיעצפה תא אפרל רוזעל ךירצ התאו ולחי םייח ילעב המכ .הלש ףוגב לודגל יכ ספי' צה רטפיהל ףועל רזוע התא ,המגודל .הטצניפ םע םתוא ףלוש התא .ותוא ליכאהל יופיר החשמ תא ליחהל ןכמ רחאל

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע