משחק רוביג קוה באינטרנט

                                  Hook Hero קחשמ

רוביג קוה (Hook Hero):

.שדח קשנב טולשל ,רשוכב םמצע לע רומשל םיכירצ םירוביגהו ,ןכלו ,תושונאה תדמשה יכר .לבחה לע קורזל וו םירוה היהי םסרופמה לעה ירוביג לכ רוביג קוה קחשמב .ול רוזעת התאו טיברש תא ליחתי ןמטאב .ךמצעל ךושמלו ךושמל ידכ ,ןוילעה קלחב םייולת ,ףיצרה לע סרקה תא קורזל ךרוצ שי .הטמלמ ויבקע תא תפרוש תכתומ הבל ,ןווכתה אל ידמ בר ןמז ךשמבו ,עגרנ אל תומדה לא .אבה רוביגל השיגה תא חותפל לוכי התא הז לע ,עבטמ הז - תומרופטלפ לע םימודא רעי ת .Fortune לש לגלגב שמתשהל לוכי התא ,ףסונב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות