משחק Go רובע יבמוז באינטרנט

                                  Zombie Go Go Go קחשמ

Go רובע יבמוז (Zombie Go Go Go):

.תורבקה תיבב לייטל תאצל טילחה ,רבקה לש םוסקה ךשוחב רקשה תא בהוא וניא אוהש ןווי .טושפ ךכ לכ היה אל הז לבא ,תינוטונומ ןבא תובצמ םע ךושחה תורבקה תיבל רבעמ ללכ ך .םיהובג םידומעל ךופהל ,םהילע רבגתהל ןיאש םילושכמל תוכפוה תוליגר תובצמו לעפומ ה .רתוול ןווכתמ אל תכלל ךל תכלל יבמוז קחשמב ונלש יבמוז לבא .ףסכ תובגל וליפאו םילושכמ רובעל ול רוזעת התאו ,הובג ץופקל עדוי אוה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות