משחק דנדנתמ הצוחה תאצל הנכס ירנה באינטרנט

                                  Henry danger Come out swinging קחשמ

דנדנתמ הצוחה תאצל הנכס ירנה (Henry danger Come out swinging):

.הל'צ ןטפק לעה רוביגל רזוע אוה רוחבה וישכעו ולש וכרדב הרוה לרוגה לבא ,ליגר רגב .הל'צ תא ףילחהל אוביש ,ידיתע רוביג ,שרוי אלא ,רזוע קר אלו .תושדח תויונמוימ לש דוחיאו השיכר ,תשרדנ הכורא הרשכה ,תויהל לבא ,םידלונ אל םירו .םיינוציק םיבצמב וייח תא ליצהל לוכי רשא ,העונתה לש ירוקמה בצמב טולשל היהי ירנה .ליצהל אובי תומדה לש השדחה תלוכיה תא ןכמ רחאלו בוט אל אוה תרבעה לש הליגרה ךרדה .תועזעזמ תוציפק עצבל ידכ חטשה ינפ לא דמציהל לוכי רוביגה ,דיה לע םקוממה דחוימ ר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות