משחק 2 בכרל הינח באינטרנט

                                  Car Parking 2 קחשמ

2 בכרל הינח (Car Parking 2):

.sokoban לש שגרמ לזאפ קחשמ ךותל ליגרכ ןוינחה תא םיכפוה ונחנא ,2 בכר הינח קחשמב .ינויגה ןפואב בושחל תלוכיה תאו תודחה ךרטצת תומר תא םילשהל ידכ .ןמזה לכ הינחה שרגמב ךמוקמ תא סופתל ליחתה והשימש הדבועה םע ליחתה לכה .םירחא םישנא לש תומוקמ תבינג יבהואל םישק םייח תושעל םתטלחה זא .םשוגמ ץע םיקולב P תואה םע םיעובירה לע םישל ,שיגנ ךפה הינח ךופהל ידכ .המישמה תא םילשהל ךל רשפאי אלו ,הינומרהה תא שבשל לוכי ןוכנ אל ךלהמ לכו ךובמב ם .לעופ התאש ינפל םיכלהמה לע בושחת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות