משחק Hnefatafl באינטרנט

                                  Hnefatafl  קחשמ

Hnefatafl (Hnefatafl ):

.טמחש אוה םלועב רתויב םימסרופמה םיילאוטקלטניאה םיקחשמה דחא .ךלש תיגטרטסאהו תיגולה הבישחה תא םיגדהל ןתינ םהב .Hnefatafl קחשמה תא םכינפב םיגיצמ ונא םויה .ידמל ןפוד אצוי טמחש קחשל ולכות וב .קחשמה תא קחשל ירמגל אל התא .קחשמב םישתש תומיוסמ תומישמ רותפל ךילע היהי .קחשל ולכות םיקלח וליא רוחבל ולכות קחשמה תליחתב .ףיקתמ קלבו ,הנגה תוקחשמ תונבל תוכיתחש רוכז .קחשמה תא קחשל ליחתמ התא ,הז ירחא .תמיוסמ הדוקנב טמחשה חול לע רייצל ךירצ התא רשא ,ךלמה לע ןגהל םיבייח םינבל םיקל .הניפל ךלמה תא עיסהלו תאז עונמל םיבייח םירוחשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות