משחק Facepunch. less באינטרנט

                                  Facepunch.io קחשמ

Facepunch. less (Facepunch.io):

.ונלש Facepunch קחשמב לבא ,תוגוזב הריזל סנכיהל םיפרגאתמ ללכ ךרדב io השדח ךרדב היהי לכה. .הלודג תילאוטריו הריזב ולזמ תא תוסנל לוכי דחא לכ .leaderboard שארב םיביריה לכ תא חצנל ,חצנל הצור .תושדח תויונמוימו ןויסינ ףיסוהל ,רסקובה תודמע תא וקזחי םה ,תוינועבצ תודוקנ ףוס .W שקמ לע הציחל ידי לע רפוס השק הכמ תושעל תונמדזה ךל היהת ,ןויסינ קיפסמ םע .ךליבשב ידמ קזח ביואה יכ האור התא םא הבהלה לע ספטל אל תוסנלו רבכעה םע ותה תא ל .חוכ ףוסאל ידכ המ ןמזל םשמ קילחהל לוכי התא - תנווקמ המיחל לש הז ןורתי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות