משחק Kogama: הרובד הכאלמ באינטרנט

                                  Kogama: Bee craft קחשמ

Kogama: הרובד הכאלמ (Kogama: Bee craft):

.םאגוק לש קתרמה םלועה לא בוש ךישמנ הכאלמ הרובד :Kogama קחשמב .הרובד לש דיקפתב תויהל ךירצ ונלש תישארה תומדה םע דחי התא םויה .שבד תנכהל הקבא ףוסאל השק םידבוע םיקרח הלא .םייפנכ תחקל םילוכי םירחא םינקחש ומכ ,התא קחשמה תליחתב .ריוואב ףועל לוכי התא םתוא םעו ,בגה לע לימרת ומכ ואריי םה .הקבא תויבוק םהמ יבג לע םיבר םיחרפ וארת ובש םוקמל רבעות ןכמ רחאל .הפמה לע םיוסמ םוקמל קפסלו ףוסאל םלוכ םייפנכ תרזעב אירמהל ךירצ התא .תודוקנ לבקת הז ליבשב .םירחא םינקחש רשאמ רתוי רהמ הז תא תושעל בייח התא יכ רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות