משחק תוידוס תונומת באינטרנט

                                  Secret Pictures קחשמ

תוידוס תונומת (Secret Pictures):


.לזאפב ומכ ,תברועמ הנומתה םש ,םימולצת לש הרובח אצמו התוא חתפ אוה ,תירותסמ הליב .תוכיתח לש רה םע דדומתהל תוידוס תונומת קחשמב ול רוזעל לוכי התאו תונומתב עבטומ .דלוויי םייס הנומתה לש המיגד ,ןימימ המישמה לע לקהל ידכ .תוריהמב הז תא תושעל ךירצ התא ןאכ לבא ,םילזאפ ףוסאל ךלש תלוכיב קפקפמ אל דחא ףא .ךילהתה תא ץיאהל ידכ יחרכה טושפ אוה םגדמה ןכלו ,ידמ לבגומ אוה ןמזה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע