משחק ףורגיא הקיזיפ באינטרנט

                                  Boxing Physics קחשמ

ףורגיא הקיזיפ (Boxing Physics ):

.יתודידי םחליהל ךלוה התא ותיאש רבח איבמ התאו ,קחשמה ףורגיא הקיזיפה לש הריזב ךל .' ץנאפ ריהמ ,יתימא ,ףרוטמ בצמ :םיבצמ השולש שי קחשמב .תונהיל לכ רוחבל לוכי התא .ןפוד אצוי קחשמה תא ךופהל ליבקמבו ,תוחונה יא תצק ךל ןתיי הזו םילפונ אל לבא ,םי .הנותחתה תינמיהו תילאמשה הניפב םקוממה םישקמה לע ץחל ,רובעלו תוכישמ עצבל ידכ .םינקחש לש םוקימה תא םימאות םה .עורקל לוכי התא ,ביריל עיגהלו ,המידק עוני רוביגה תאו רותפכה לע ץחל ,המידק ןכור

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות