Lego Super Heroes קחשמ

לעה ירוביג וגל (Lego Super Heroes):

.םיעשופ דגנ םקבאמב ןמטאב ןמרפוס םימסרופמ םירוביג רוזענ ונא ,רפוס וגל ירוביג לש .םידדוש ינפמ ולש ריעה לע ןגמ םהמ דחא לכ .ריעה לש הלילה תובוחרב ץורל ךרוצ היהי ןמטאב .תוגגה ךרואל עוני אוה .םמצע ןיבל םניב םילשכ ידי לע וקלוחי םה .רבחל דחא גגמ ץופקל ךרטצי יפוא טלוש התא .ריוואב ףועי ןמרפוס .וכותל וסטיש םירחא םיקיזמ םיצפחו םינוש םיליט הרוי אוה ויתולוכי תרזעב .הרבגה וא תודוקנ ךל ןתיי יכ שיבכה םיטקייבוא לע ףוסאל וכרטצי םירוביגה דחא לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות