משחק הקתפרה ןמז :המאגוק באינטרנט

                                  Kogama: Adventure Time קחשמ

הקתפרה ןמז :המאגוק (Kogama: Adventure Time):

.םאגוק לש םלועל םכתא ריבענ ונא ,הקתפרה ןמז :Kogama קחשמב םויה .םירוזאל קלוחמ רשא ,םיעושעש קראפב ךמצע תא אוצמל ולכות ,םירחא םינקחש םע דחי .םלוכ תא רקבל לוכי התא .םימיוסמ םיטירפ אוצמל איה ךלש המישמה .םירחא םינקחש ידי לע ושפחי םה ,ךתיא דחי .םישוע םהש הממ רהמ רתוי הברה הז תא תושעל תוסנל זא .ריווא תדפורמ תינוכמב וא ןוליס זראמב שמתשהל לוכי התא ,העונת רובע .לכה תא סופתל תוסנלו דואמ םילודג םה םימוקימה יכ רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות