משחק גְניִלּואָּב באינטרנט

                                  Bowling קחשמ

גְניִלּואָּב (Bowling):

.םלועה יבחר לכב טשפתהש קתרמו ןיינעמ קחשמ אוה גנילואב .ותוא ןגנל ולחה םיבמוז וליפא .םמצע ןיבל םניב קיזחהל וטילחה רשא ,תופילאב ףתתשנ גנילואב קחשמב םויה .הז לש דחא הצקב דמוע רשא ,יבמוז לולסמה לע יולג היהי ךסמה לע התאש ינפל .skittles עבקיי ליבשה ףוסב .םיניפה לכ תא קפד אוה ,רודכ קרוז אוה רשאכש ךכ הז תא םישל ידכ הרקבה תוחתפמ םע ו .קורזל דחא קר עוציב ידי לע תודוקנ לש ירשפאה יברמה רפסמה תא חיוורהל ולכות זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות