משחק סר' גנייר רוואפ באינטרנט

                                  Power Rangers Hero Racing קחשמ

סר' גנייר רוואפ (Power Rangers Hero Racing):

.םיעזגה ןמזב אלא ,חצנל אל לבא ,וירבח תא בזע םודאה ר'גניירה .םיינוציק םיביתנ רבודמ םא דחוימב ,תויורחת עגעגתמ וניאו םיעונפוא בהלנ אוה רוביג .תושדח הגיהנ תויונמוימ רובצלו ותרוצ לע רומשל רמושל םירשפאמ םיצורמ .םיתבה תוגג ךרד רובעי יצורמ לולסמ רוביג סר' גנייר רוואפ קחשמב .תבחרומה םה ןיינבה ינבא וא תורוק ,רוביח רובע .לופיל אלו םישק םירוזא לע רבגתהל המילב ןיגוריסל הצואת ,ןזאל ךרטצי בכורה .תילמיסקמה הסירפה תא להנמש ןקחש יפוא שורדי ןיינעמ לבא ,דואמ בכרומ שיבכה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות