משחק אלפנ גיד באינטרנט

                                  Fantastic Fishing קחשמ

אלפנ גיד (Fantastic Fishing):


.ןכומ גיד טומ םע ףוחה לע תיתרוסמה הבישיה ןמ תילכתב הנוש הז יטסטנפ גיד ואצמת יט .תורישל םיקומע םימב םיקומע םימו תיטקפמוק תללוצ םכל םיקפסמ ונא .םימל תחתמ לולצל התאש עגרב ,דימ ותוא רקבל ךירצ התא .לבחה לע לצלצ היהי הזו ךרוצ היהי דחוימ קשנ ,גיד רובע .ףרט תזורחמ ידכ ץחה תא ררחשלו לודג רוחבל ,םיגד לש ןאצה תא סופתל .הנטק תוטטומתה תשחרתמ םא תללוצה תא ןקת ,ליבקמבו ,הנוכמל התוא חק ,הלודג עורז תפ .קצומ סופתל ךל היהי סרקה לע תתלו ינהית

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע