משחק Omnitrix תפקתה באינטרנט

                                  Omnitrix Attack קחשמ

Omnitrix תפקתה (Omnitrix Attack):

.םייצרא תאו ץראה רודכ לש ןגמ ךפהו Omnitriks ינוציחה רישכמה תא תועטב אצמ ןב יוב .םינוש םיעזגמ א"נד לש םיטס הרשע ליכמ אוה לבא ,די ןועש ומכ הארנ רישכמה .םירושיכה תאו ולש תולוכיה םע רחבנה רזה לש הארמה תא שכור וילעבו ,omnithrix לש ה .המישמה תא םילשהל ידכ בר ןמז ךשמיהל לוכי תומשנ לוגלג .העונתה תפוקת לכ ךרואל תעל תעמ לגלגתהל היהי ןב ,הפקתה Omnitrix קחשמב .תופיצרב יריו זז ןמזה לכ ,ערה םירזייח תא סורהל בייח רוביגה .םילוגע םיט'גדאג ףוסאל חכשת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות