משחק Mellowbrook ץורמ הגמ באינטרנט

                                  Mellowbrook Mega Race קחשמ

Mellowbrook ץורמ הגמ (Mellowbrook Mega Race):


.עידוה אוה הגמ עזג דוע ,Mellowbrook ב .םהב קלח תחקל לוכי דחא לכ .טקרמרפוסמ הלגע לע וליפאו סוטסוט ,עונפוא ,הפמ ,תינוכמ :הרובחת לכ לע רבדל תוכז .בכורה ידי לע טלשנ ,עונל לוכי אוהו םילגלג לע אוה בכרה יכ אוה רקיעה .תורחתב ףתתשהל תונמדזהה תא ץימחי אל ,יקסבוטוב קיק ,ונלש רוביגה .תוינוכמ קיודמב טולשל תלוכיה תא ללוכ הזו ,ליפכ ומכ הריירק לע םלוח אוה .ץורמ הגמ Mellowbrook קחשמה תא ול רוזעת התא יכ ,חצנל הפצמ קדצב ולש םיגתוממ תינ .ןושארה םויסה וקב תויהלו םילוגיע השולש ךרד רובעל

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע