משחק ינול תא גצה באינטרנט

                                  The Looney Tunes Show Mixups קחשמ

ינול תא גצה (The Looney Tunes Show Mixups):


.רדסי ךמצעב התא רשא ,תועתפה הברה הפצמ התא Mixups גצה Tunes ינול קחשמב .ךלש האניג םיריזח תא וכפהי Luni Tunz קיחצמ היצמינא תרדס לש תויומדה לכ .םירוביג לש המלש אל המישרמ קוחר הזו - רטסבליס לותח ,סגה יטימסויה סוסה ,יביסרגא .השדח תומד עיפויש ךכ ,םייקה טסה ךותמ ירוקמ ליהמת רוציל םיעיצמ ונאו ,תואירבל קז .םיביכרה תא רחבתש רחאל תדחוימ םסק תנוכמב שחרתת הקבדה .םידרפנ םידיינ םירישכמ לע דחיב קחשל לוכי התא

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע