משחק םינורוטקרט באינטרנט

                                  ATV Trials Industrial קחשמ

םינורוטקרט (ATV Trials Industrial ):

.יעוצקמ עונפוא בכור אוה ק' ג .םהלש םישדחה םירצומה תא קודבל ותוא תונימזמ תונוש תורבח ,תובורק םיתעל .וז הדובעב ךל ףרטצנ יתיישעת םייוסינ ATV קחשמה תא םויה .לעפמב הנבנש לולסמה לע םילגלג םע םיעונפוא העברא קודבל םיכירצ ונחנא .םינכוסמה םירוזאה לכ לע רבגתהל תוריהמב הז ךרד עוסנל ךירצ התא .דועו םילבטמ ,springboards תויהל לוכי הז .עונפואה לע לקשמה יוויש לע רומשל ךילע תוריהמב שיבכה לש הלאה םיקלחה לכ הציפק יד .ולש המישמה לשכיי ךלש רוביגה תא ךופהל זאו ,הז תא קיזחמ אל התא םא ,לכה ירחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות