משחק םייטגיב גיד באינטרנט

                                  Bigtime Fishing קחשמ

םייטגיב גיד (Bigtime Fishing):


.גיד Bigetime שדח קחשמ םיגיצמ ונא גידה יבבוח לכל .ךלש גניניפס תרזעב םש םיגד םלועה יבחרב עוסנל לכות ךתיא ונחנא ,הב .גודל אצנ םהב םינושה תומוקמהו תוצראה ונמוסי הילעש הפמ גצות קחשמה תליחתב .םיבהוא ונחנאש והשמ רחבנ ונא .הריסב בשוי גיד טומ םע ונלש רוביגה תא הארנ זאו .ךלש הריסה ךותל ותוא ךושמל ןכמ רחאלו ךושנל גדה תוכחל ,םימה ךותל סרקה תא קורזל .רהמו dexterously תושעיהל ךירצ הז יכ רוכז עצבל לוכי אוה תולועפ המו להונמ ךלש תומדה ךיא דומלל תוריהזב ,ןכל

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע