משחק עבט היאמ באינטרנט

                                  Maya nature Paint קחשמ

עבט היאמ (Maya nature Paint):

Bee ות לכ לש לודגה קוריה הלעה ןקויד לע רייצלו אובל לוכי הצורש ימ לכו תונמאל וי .ךלש םיבשויה וכפהי םצע היאמ ןב ,סקמ ,Flip ,יליו .ותוא עובצל קר התאו ,ןקוידה לש דיתעה לש ראתמה יווק תא רייצל ונל שי ,ןטקה ןמאה .שומיש תוינבת ,הלע וא חרפ רייצל הצור התא םא חולב בזע עבצו תשרבמ לדוג רחב .םירחא םינטק םיקלחו הפה ,םייניעה תעיבצ ,ריהז תויהל ךירצ התא םינפבמ לבא ,אב אל .היזטנפ ןבומכו ,הבשקהו תונלבס ךרטצי ,םירורב םיווק רייצל ךיא דומלל ךל רוזעי היי