משחק ברקה סובה יביטמיטלואה ברק ךכ לכ אל s` קינ באינטרנט

                                  Nick`s not so Fighting Ultimate Boss Battle קחשמ

ברקה סובה יביטמיטלואה ברק ךכ לכ אל s` קינ (Nick`s not so Fighting Ultimate Boss Battle):

.םיבוט םירוחב סדנוק ישעמ תושעלו םמלועב תעל תעמ םיעיפומ רשא ,ףוס ילב םידחפמ םינ .םיביואה םע ברקל תאצל םינכומ לודג אבצ ופסאתה תומסרופמה תויומדה לכ ברק סוב תיבי .רחבנש בשחמה ,לבנה םע ברקה תא חצנל ול רוזעלו הז תא בהוא התאש ות לכ רוחבל ידכ - .םירחא םיבר דועו םוטנאפ ינד ,Bag ידייל ,ולש םיטבשה םע ןיוולא ,ןכוסמ ירנה ,סר' .ןוחצינל ותוא ליבוהלו הרוטקירקה אבצה תא ליבוהל - יארחא המישמה תא עצבל ידכ תונמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות