משחק לזאפ ישפוחל תכלל באינטרנט

                                  Go Jetters Puzzle קחשמ

לזאפ ישפוחל תכלל (Go Jetters Puzzle):


.לזאפ Jetters תכלל קחשמ Go Gersers שוגפ .שארב יקפואה לגרסב םלוס תועצמאב רידגת רשא ,םיעוביר לש רפסמ לכ ךותל ךותחל םינכו .רכומ החמומ יאנוכמ אוה ,בכרומ ןונגנמ לש עקר לע םודא עבצב הפילחב ורדה אולמב עיפ .תווצב הווש ול ןיא ,טרופסב קדצב הלש םיגשיהב האג ןאיק Ksali - הנותנ תמישמ עוציבל דעי לכל םירבח ןתונו ןוכנ סא סייט אוה ,תויונמוימ ב ם .ירבש רפסמו ות לכ רוחבל לוכי התא .םיקחשמ הרשע השימח לש ןורקיעה לע תעצבתמ הבכרהה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע