Super Hero Match-Up קחשמ

המאתה לעה רוביג (Super Hero Match-Up):

.ןמז לכ רישכהל תודליה ירוביג ,בוט בצמב ךמצע לע רומשל ידכ .ינשה םע דחא תורחת ךורעל םה ,הווש חוכ לש םיבירי אוצמל השקו רחאמ .בוט ןומיאו חוכ לש דדמ - קזח בירי תא סיבהל .קחשמב לעה הרוביגה המאתהה Up-תעבטל תכללו הנימזה הנושארה תרבגה תא רחוב .שרגמה לע םיטירפ םיהז רתוי וא השולש לש בוליש רצייל איה קחשמה לש תוהמה .תוכזל יוכיסה לדג ךכ ,תרשרש לככ .הרוביגה לש הנומתל תחתמ ,הרחתמ היגרנא םלוס אלמל ידכ תוריהמב ךרוצ שי .קזח ימ תולגלו םיפתתשמה תא רוחבל לכות ,תויורחת המכב הייכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות