משחק המשנה גיד באינטרנט

                                  Soul Fishing קחשמ

המשנה גיד (Soul Fishing):


.םיאפרה חור לש אלפנה םלועה ךותל ךתיא ךלנ ונחנא המשנה גייד קחשמ .Soul Catcher הזה קחשמה לש תישארה תומדה .שדחמ דלוויהל םיכירצ םה יכ ,םינוש םירוצי תמשנ תא דכול םיאפר םגאה תפש לא עיגמ א .םימהמ םתוא סופתל ךירצ התא הז ליבשבו .וידיב הכח םע חזמה לע תבשל היהי ונלש יפואה .םירוצי לש בחר ןווגמ םע ךלי םרזה ,םימ תנשב .םלוכ תא סופתל םימל קרזנ וו ךירצ התא .םימה ךותב סרקה לש םוקימה תא םיאתהל תוחתפמ טלשב שומיש .ותוא עלבי ךכ רחאו םיפצ םירוצי לומ הז תא םישל ךירצ התא .םתוא סופתת התא זא .בוביסה תא דבאמ התא זא ,םהמ השולש תוחפל עגעגתמ התא םא

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע