משחק הזזה D הזזה D לזאפ באינטרנט

                                  Bunk D Sliding Puzzle קחשמ

הזזה D הזזה D לזאפ (Bunk D Sliding Puzzle):


.ץיקה הנחמב החונמ םלועל םידלי ךתיא ושגפנ לזאפ זז D תומוק קחשמ .לופיטו היצנגילטניא חותיפל דחוימ קחשמ וחתיפ םיכירדמה ,םרובע דחוימב .הז גת תודיחו םיעודי םיקחשמ ינש ובליש ןה ובו .ותוא קחשל הסננ ואוב זא .תגצומ הנומתב .דחי םיבברועמ םיעבורמ םיסיסרל ץפנתה זאו תוינש לש םלש רפסמ היהי הז .םיאתל קלוחמ שרגמה לע םתוא ריבעהל ךירצ התא וישכע .קיר היהי םהמ דחא .גת קחשל תישומישה תלוכיב תאב ןיאמ איה הלוכ הנומתה תא ףוסאל ךירצ התאש עדוי התאש .הנומתה תא רזחשל התאו ,שרגמה לע לזאפה יקלח תזזה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע