משחק סקמ ןוק הקספ באינטרנט

                                  Pesca con Max קחשמ

סקמ ןוק הקספ (Pesca con Max):


.זילע ןיווגניפ החפשמה הררוגתה קספ יחצנ ףרוחב רקה רודכה תא םש ,קוחרה ןופצב קחרה .ינשל דחא ורזע תובורק םיתעלו ,וניהיו דחי ויח םה .גודל ךלה םהמ דחא רותב .ןחלושה לא ואב אל ומצע גדה תאו החפשמה שורד לכוא ,לכה ירחא .ותוא לבקל ידכ ונלש רוביגה רוזעי קחשמה סקמ con Pesca התא .חרקה לא וצפק םיגד שפחלו םימה דיל חרק לע הכילה היהת התא .ילד ךותב םישלו הילא תכלל ךירצ טושפ התא הז יוליג .תושעל השק יד הז םימעפל .חרקב םינוש םילשכ וא םילושכמ םה ךלש ךרדב יכ .םינכוסמ םירוזא ךרד רובעל םכל ורזעיש םירבד הארת תיתחתב .יוארכ םהב שמתשהל ךירצ קר התא

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע