משחק ירוביג רפוס סקימוק DC וגל באינטרנט

                                  LEGO DC Comics Super Heroes Mighty Micros קחשמ

ירוביג רפוס סקימוק DC וגל (LEGO DC Comics Super Heroes Mighty Micros):

.םירישכמ תאלוממ ,ולש הרעמה תאצל ןמטאב לש ןמזה .לבנה - קיידל םא ,עשר דוע שי Gotham City תנשב .בנגה תא סופתל הליפה הלוכ ריעב הרטשמה תאו םיטישכת תונח ודדש אל רבכ הז ינניח רו .הז תא תושעל לוכי רוביג קר .ינפ לע הז תא תחקל ךירצ התא זא ,הרזעל םיקוקז םירוביגה לבא ,ףדרמב חתפו ליבומטאב .הז תא ךירצ דימת אל התא n6o ,המכוחב םילושכמ תוענמיה ,רהממ לותח .ףלטע לש וגולה םע תועבט ךרד ףע ,ץופקלו רשקתהל ,תוציפק האור התא םא .zachtutsya םיחלצומ םיקירט .טלמיהל ולכוי אל לבנה ,ביגס ורקימב רפוס סקימוק DC וגל ירוביג קחשמב לגעמ הפשא ת