משחק דנלייא וגל אלכ באינטרנט

                                  Lego Prison Island קחשמ

דנלייא וגל אלכ (Lego Prison Island):

.וגל םלועב רתויב רידחה אלכה תא הווהמה ,דדוב יא אוה​​ סונייקואב קחורמה יאב .החירב - ירשפא יתלבה תא הגה םינכוסמ םיניירבע לש הצובק .הדלפ גירס לכאמו דחוימ בוליש יריסא תא ורסמ םה ,םיעשופה לש הרזעל הצלחנ םיפתוש ם .תונורדסמב ורהימ המלצמה ואצי םידדושה .הקעזאה תא וליעפה םירמושה תאו לצלצ ררועמה ןועשה .םיקוסיע םע תשגרמ הקתפרהל הפצמ ינא .םיוסמ ןמז קרפ ךותב בכוש ,תושרדנה תויומדה תא רייצל םיעוריאה ןיב םיחוורמה תא ךי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות