משחק flChess באינטרנט

                                  flChess קחשמ

flChess (flChess):

.flChess קחשמב AI דגנ טמחש קחשמב תורחתהל ךירצ התא וישכע .ךלהמ לכ ךרד בושחל הסנמ ,םיללכל םאתהב חולל ביבסמ תוכיתחה תא ריבעהל ךרטצת ,ברקה .ךלש תופקתהה ינפמ רתתסהל ןכיה היה אוהו ןמזה לכ הפקתמ תחת היה ביואה ךלמ יכ אדוו .שרגמה לע ךלש הייטנה לקת ןבומכ רשא ,תויומד םע ןטק חול איבהל יאדכ ילוא .רבכעב הלילגה תועצמאב תאז תושעל ןתינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות