משחק הדבעמ לוענמ שיבכע באינטרנט

                                  Spider-Man Laboratory Lockdown קחשמ

הדבעמ לוענמ שיבכע (Spider-Man Laboratory Lockdown):

.תירבה הכלה וליפא המקנה תאו ןמרדייפס םיאנוש םיינישה קוריחו רשנה ו ןילבוג ןירג .עצוממה םדאה שיבכע הרזחב רימהל ןתינ יכ דחוימ ילכ אוצמל םינעדמ תורשע קיסעמה ,תנ .תונחל עיגהל םישורדה תוחתפמה תא אוצמל ידכ הדבעמל בנגתהל Lockdown תדבעמ ןמרדייפ .דרשמל סנכנ ,תונורדסמב וטטוש .םיינורטקלא תוחתפמ ףסוא ,בשחמה ךותל ספטל ,םייטמוטוא םילוענמ תחיתפל .הנגהו םידבוע לש ןיעה תא ךשומה רהזיה .ינויגה ןפואב בושחל תלוכיהו ןורשכה ךממ שורדל ולכוי םה ,תודיח רותפל ,םילוענמה ת

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות