משחק תינרדומה םלועה תמחלמ באינטרנט

                                  Modern World War קחשמ

תינרדומה םלועה תמחלמ (Modern World War):


.הערפה אלל ימוקמה םוקמה תאו תולודגה תומחלמה ןמ יתפוקת לטלטמ ונלש בכוכה .יאבצה עוצקמב הדובע היהי דימת ינרדומה םלועה תמחלמ קחשמב יריבא קותינ ןכל .המחה הדוקנה האבה המישמה תא עצבל ךל .יבשב ההובג תא קיזחהל ךירצ התא .תיגטרטסא תובישח תלעב איה ,הילא רוזחל הצור תמאב ביואה .הפי ףונ םע ,בוט דיקפת ךל שי לבא ,תומילא תופקתה וכח .גורהל ידכ תורילו ביואה תוריהמב ביגהל קר רתונ .ביוא ילייח לש םיוסמ רפסמ ןברוח הכורכ המישמ לכ .רתוי השק היהת המישמה ובש רחא םוקמל תכללו עוציב .דימ אל לבא ,ינרדומה קשנה יגוס לכב שמתשהל ךירצ התא

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע