משחק טסורפ לש קנע ףוריט :םימקונ באינטרנט

                                  Avengers: Thor Frost Giant Frenzy קחשמ

טסורפ לש קנע ףוריט :םימקונ (Avengers: Thor Frost Giant Frenzy):

.רתוי דוע לודג חוכ הלא תוצלפמ קינעהל םילוכיש םהלש קיתעה ץפחה םירהל חרק יקנע לש .תאזה הקתפרהל וילא ףרטצהל יזנרפ קנעה טסורפ רו'ת :קחשמה םימקונה ךתיא ונחנאו ,םל .חרק ידי לע ומקוהש תוריקה ירוחאמ רתתסמ אוה ץפחה תא .םיקולב םיבכרומ םה .תוכיתחל םתוא רובשנ ,שיטפ תרזעב .רוזחל לגוסמ Thor קשנ .הכיתח םוסחיו ריקב טבחנ קוציה רצייל שיטפה דציכ םיאור ונא זא .ריקה ךותל הרזחב קורזלו ותוא סופתל לכויש ידכ ונלש רוביגה תא ריבעהל םיכירצ ונחנ .ךלש ךרדב םילושכמה לכ תא רובשת התא זא