משחק .דלק Less באינטרנט

                                  Klad.io קחשמ

.דלק Less (Klad.io):

.Klad קחשמב IO דימתמ תויפונכ תמחלמ שי ובש םלוע ךותל ךתוא םילבקמ ונחנא. .הנהיי אוה רשא קשנ ילכו םילייח גוס תא רוחבל ושקבתת קחשמה תליחתב .םירחא םינקחש שי ובש שרגמה לא הרזחב רבעומ התא זאו .לקה הנוש םוקימה רוזא .םיבירי שפחלו םוקימה לע ליעפהל ךרטצת התא .ותוא גורהי הז גורהל דימ תוריל הסנמ ,םתוא אצמתש עגרב .קמחתהל שאה לע התא םא .םתוא ףוסאל ךכ תואירב רזחשל יכ תוכרע רקשל לוכי ץראה רודכ ינפ לע םינוש תומוקמב .תונותנ תודוקנ היהת התאש םיוותה ידגנתמ לש חצר תמשאב .תשומחתו קשנ תונח קחשמב תולבל םילוכי םה