משחק טמחשו תוטויט באינטרנט

                                  Draughts and Chess  קחשמ

טמחשו תוטויט (Draughts and Chess ):

.םינוש אספוק יקחשמ קחשל ךלש יונפה ןמזה תא תולבל ןתינ התיבה םיעיגמ ונתיאמ םיבר .םהלש תיגטרטסאה הבישחה ןיגפהל ץלאנ הדובעל חומ ךל םורגל םקלח .הקמד וא טמחש קחשמב םחליהל םכל םיעיצמ ונא טמחשה קחשמ תוטויט ,םויכ .קחשמה יקוח תא םכל םיריכזמ ונחנא וישכע .םיעבצ ינש לש תויבוקל רובש יולג טלש היהי ךסמה לע ךינפל .תונבל וא תורוחש תוכיתח םג קחשל לוכי התא .םימיוסמ םיאת לע קר תכלל ךירצ התא .םתוא גורהל בייח התא ביואה לש תויומדה םע אב התא רשאכ .תורוצ רתוי הבזעש תגלפמב הכוזה .וא תומדקתה םוש תושעל לגוסמ היה אל ביואה היהי ךכ תושעל וא ,סיבהל ךירצ םג התא ,