משחק ןרק רלוד 100 באינטרנט

                                  100 Dollar Unicorn קחשמ

ןרק רלוד 100 (100 Dollar Unicorn):


.ןרק ידח ומכ ןוגכ םיידגא םירוצי ריכזהל תובר תודגאב .רופיצ ומכ םימשה ינפ לע עונל לוכי אוהו ,המוסק הנתמ ןחינ הלא םימיהדמ םיסוס .וילע העיסנו ןרק-דח לע בכרל הצור התא םאה .וזכ תונמדזה ךרטצת Unicorn רלוד 100 קחשמה ,םויה .הלא םיסוס וקנזי םימשב ףפור לע ךסמה לע ךינפל .הכותב עונל היהי יארקאב הזו ,םיימשב רב איקת התא .וילע ץחל Unicorn לעמ תשחרתמ איהש עגרב .ותוא ףכואו סוסה הרזחב רבעוי VAG רוביג זא .ראשה תא סופתלו םיימשב ףועל סוסה לע הטילש ךירצ התא וישכע .בוביסה תא דבאמ התא זאו ,לושכמ םע שגנתהל אלש רהזיהל לבא

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע