משחק םודא ןקתה להנמ באינטרנט

                                  Red Driver 3D קחשמ

םודא ןקתה להנמ (Red Driver 3D):

.בכרה לועפתל םישורדה םיקלח קר אל ,ךלש תינוכמה לש עונמה הסכמל תחתמ ךכל עדומ תוי .המצוע תבר הצצפ - דואמ ןכוסמ טקייבואל ץוחמ םירתסומ םיטירפה ןיב .רוצעל ילבמ הריהמ העיסנ קר איה ,ץפנה רמוח תא ריסהל ירשפא יתלב העושי .םיבכרומ םה הגיהנ יאנתב ,דחא לכ לע היהת הצצפה תא ,גוציי יבצמ העבראהמ דחא לכ ור .תוריהמ תתחפה אלל ,סמוע ,עריא ץוציפ עונמל ידכ .הנכסה תמר תא הארמ הז ,םודא םלוס תוארל ולכות לאמשמ .םאתהב ץוציפ תיילע לש ןוכיסה תא תיחפמ םודאה יולימה םא .םהמ ענמיהל הסנמ ,רחא בכר ילכב תושגנתהה תא ליבגהל לוכי ךלש העונתה