משחק ילטיברוא ףדרמ הלועפ קדצה תגיל באינטרנט

                                  Justice League Action Orbital chase קחשמ

ילטיברוא ףדרמ הלועפ קדצה תגיל (Justice League Action Orbital chase):

.בר ןמז ךשמב חונל הכירצ אל קדצה תגיל הנוכמה לע םירוביג לש תווצ .ץראה רודכ ןברוח לע םייאמש ההוזמ יתלב םצע עיפוה לולסמב בוש ןאכ ,האנק ררועמ םע .ןוציחה ללחהמ םירזייח לש אבצ סיבהל Akvamenu ,ןמוו-רדנוו ,שאלפ ,ןמרפוס רוזעלו O .רהמ לזאפה לפקתמ םירוביגה רוזעי ךרו םח אסיכ התא ,קיר ללחב םימחלנ םה דועב .םתוא רבחמ וק ,םיהז םיוות לש תרשרש רוצ .ץצופתי רתוי קזח ,תרשרשב לככו ,ביואה תא ףוקתל היהי תרשרשב יפוא גצומש יפכ .בושח רתויב םיבוטה םיבולישה תאיצמ רועיש