Fanboy and Chum Chum: Dollar Dance קחשמ

רלוד דוקיר :םא'צ םא'צו ייובנפ (Fanboy and Chum Chum: Dollar Dance):

Fanboy הנהמ רודיב אוצמל תוסנל םוי לכ רשא ,טרסהמ קיחצמ יומד - םא'צ-םא'צ ו. .ךתרזעב םיצור םה הז תא תושעל ידכו ,םידוקיר המכ דוקרל וטילחה םה םויהו .תדלקמב םיצחה תועצמאב ,הלש םינדקרה תווצל תתל ךירצ התא .ךסמה תיתחתב לגעמה ךרד ורבעי םיעובצה םיצחה ןמזב םיצוחל תויהל םיכירצ םהו .וחמשי םמצעב רשא ,טהולה דוקירה תא דוקרל ולכוי ונלש םירוביגה זאו תויועט תושעל א .ץחה לע ץוחלל הייטנ רתוי וליפא תויהל ךרטצי רשא ,האבה רובעי ןושארה דוקירה ירחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות