משחק .פאזק Less באינטרנט

                                  Kazap.io קחשמ

.פאזק Less (Kazap.io):

.םוקיה לש תונוש תוניפב םיררוגתמה םינוש םיעזג לש היצזינולוקה תא םיאתמו ,עפשב םי .Kazap קחשמב IO ןאכ וללה םיכוסכסה דחאב ףתתשהל ךל. .חוכב םילבגומ שרגמ יווק םיאור ונא ןאכ .וב סוטת ךלש הניפסה .וחטש תא לידגהל ךרטצי אוהש אדוול ךירצ התא .םוקיה יבחרב םירזופמ הנוש עבצב םירהוז םירודכ ףוסאל ,תאז תושעל ידכ .םירחא םינקחש םע עגממ ענמיהל ,שא לש םיוסמ םוכס לביק אל ךלש בכרה דוע לכ .תוריהמב סורהל ךב םחליהל ןכומ אל התא םא ,לכה ירחא .םירחא םינקחש ץמואב ףוקתל יתועמשמ ןפואב לדג אוה ךלש בכרה רשאכ לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות