Transformers Robots In Disguise Super Mini-con Striker קחשמ

רקיירטס ןוק ינימ רפוס תשופחתב םיקירטובור (Transformers Robots In Disguise Super Mini-con Striker):

Autobots ו Decepticons םיטובור ןיב לגרודכ יקחשמ ,לגרודכה שרגמ לע םעפה קר ,השק .ןוק-ינימ רפוס הווסה ץולח קחשמה םיקירטובור םיטובור לש םיזכרה ינשמ דחאב להונמ ת .ישפוח ןקחשל רודכה תא ריבעהל וא ,בוט רודכ תוכהל רעשה תא ץורפל הסנמ ,רודכה תא ס .רעשה תא ץורפל רתוי לק היהי ותועצמאבש ,ןוק-ינימה רפוס הווסה ץולח קחשמ םיקירטוב .חצנל םהלש לגרודכה ירושיכ לכב שמתשהל ךרטצי אוהו ,השק היהת המאתה .היינשה ירחא תחא הפקתה תואצוה ,יביטקודורפ תויהל ךירצ התא זא ,הברה ךכ לכ תנתינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות