משחק ןמרדייפס באינטרנט

                                  Spider-Man Epic Battles קחשמ

ןמרדייפס (Spider-Man Epic Battles):

.םילבנ לש השילפ ינפמ ותדלומ ריע תא ליצהל שי ןמרדייפס ,בוש .ןמרדייפס יפא תוברק קחשמב ותוא םייקל ךרטצנ רשא ,הרזעל קוקז רוביגה ןכלו קיפסמ ם .תובוחרב תוצלפמה דחא םע םחליהל ךרטצת םעפ לכב .ויביוא תא תוכהל תנמ לע ,רדהנ יתוזח ןורכיז לעב תויהל בייח התא .ועורז םהילע הציחל ידי לע רוזחו ךסמה תיתחתב וגצוי רשא ,םיוות לש ףצר ןנשל .ולש הפקתהה ןמרדייפס דגנ קיזחהל לכות ביריה תאו דחא יוגש ךלהמ ,ינופ .וינפל לבנ תפסונ הכמ בסהל תוברק Epic ןמרדייפס קחשמה תא רוכזל ךירצ התאש תולועפ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות