משחק תובובה לש תויחה ןגב באינטרנט

                                  Puppet Soccer Zoo קחשמ

תובובה לש תויחה ןגב (Puppet Soccer Zoo):

.לגרודכ קחשמ - הלודג טרופס תגצה תושעל וטילחה םהו םישנא םיאור אל ,םיאתב תבשל םי .וב תורבחה תוכפוה ןמצע תויחה ןג לגרודכ תובוב קחשמה תא ןגראל תונטקה תויחה רוזעל .תאזה תוכזה תא להנל ךל ,הדש ינקחש ינש םויב .םיעטמ םינורמת ,ביואה תוענמיה ,לאמשה דצב רשא ,םירעשה םירעש השולש ןויצ .לומג תועבטמ חיוורמ התא ,תויחוור תומר .םינושה םירופישה םתוא חק .רודכה תא קורזל היה השק ביריל םאתהב תחפומ םהלש תאו ,ביריה לש הרטמה תא יתועמשמ .התניעט רחאל הנותחתה תינמיה הניפב ןצחלה לע הציחל ידי לע הליספה שמתשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות