משחק .ןמאפק Less באינטרנט

                                  Capman.io קחשמ

.ןמאפק Less (Capman.io):

.Capman קחשמב IO ןשיה ןמקפ קחשמ תא ריכמש הסונמ ןקחש ובש הבורמה םלועב הפצמ התא. .בהז תועבטמ םיפדורה םייתימא םינקחש לש לודג רפסמ היהי הז םויהש טעמל .םיבר תועבטמ גישהל הסנמ ,םיכובמ לש ךובמב ךלש תומדה תא זיזהל ליחתהלו הז ףיכ רוד .תונמדזהה תא םהל תתל אל ,ךתוא לוכאל םילוכי םירחא םינקחש יכ ,רהזית .הברה היהת םג ובש ,בהז תרומשמ לוכאל לוכיש העפשהה תחת ,םידחוימ םיטירפ ףוסאל יאד .Capman קחשמב ףיכ ןמז תולבל IO, םהלשמ םלועב םירחא םינקחש ברקב גורידב ןושארה םוקמה תא תחקלו בהז רתוי ףוסאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות