משחק טלמיהל תובובה רדח באינטרנט

                                  Doll Room Escape קחשמ

טלמיהל תובובה רדח (Doll Room Escape):

.ולש הנטקה הכיסנה תחקל ךירצ התאו הנכומ ןה תובובה תיב .זוזי אל ךשמהבו ,לברוסמ יד הז ,םוקמב ותוא רידגהלו קפסל ךרוצ שי .רגסנ התאש הליגו ,הדובעה תא םילשה רשאכו ,תונבל לחהו םידליה רדח תיינב תבוב רורג .תיבל ץוחמ וכלה םילעבה הארנה לככ ,םולכ הנתנ אל הרזע קיעזהלו תלדה לע השיקנ .תלדל ףסונ חתפמל תאבחומ הלש הנטקה שגליפה ילוא ,םידליה רדח תא רוקח .רותפל ךירצ התאש םילזאפ םיאלוממ םיענ ךא םינטק רדח ילוענמ .קחשמה תבוב רדח תחירבב תיבהמ חורבל אוצמל הלוכי תאש המ לכב שמתשי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות