משחק 3D רנאר ףחסיהל באינטרנט

                                  Drift Runner 3D קחשמ

3D רנאר ףחסיהל (Drift Runner 3D):

.הריהמ תינוכמ לע הכרד עוסנל ידכ דחוימב ורצונש רנאר טפירד 3D קחשמב איה וז ריע .תיברמ תוריהמל תינוכמה תא רזפל ידכו דחפל לוכי אל ןכלו ,םש אצמנ אל רחא דחא ףאש .ההובג תוריהמב בוכרל ןיטולחל ענכיהל ךירצ התאש ךכ ,רשפאה לככ תינוכמה םע .ףחסנו תוינפ לש בר רפסמ עוציב ,המרע ךותל תינוכמה תא קורזל לוכי התא לבא .קורי חמוצ בשעה ,ריעה יתאפב תובוחרב ינש ירהו רקובמ עוציב ,ףוס ילב לגרותמ תויהל .לושכמ לכ םע תושגנתהב םייתסה אל אוה ,הסנמ ,תונפל שי רובע ,בוחר לכ רוקח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות